Moon Jar V, 2019

Ceramic
50 x 49 x 49 cm

£28,000